metody liczenia opłacalności inwestycji

Metody oceny projektów inwestycyjnych, czyli jak sprawdzić, czy biznes się opłaci?

Każda inwestycja to wyrzeczenie się obecnych i pewnych korzyści na rzecz niepewnych pro-fitów w przyszłości. Jest nakładem gospodarczym, który musisz ponieść, by zwiększyć posiadany ka-pitał. Często przybiera postać projektu inwestycyjnego, składającego się z szeregu zadań, od których wykonania zależy, czy osiągniesz zamierzony efekt.

Co powinien zawierać prawidłowy projekt inwestycji?

Prawidłowo przygotowany projekt zawiera informacje odnośnie założeń planowanej inwestycji. Powinieneś uwzględnić w nim:

 • nakłady niezbędne do jego realizacji,
 • wszystkie źródła finansowania,
 • uczestników procesu inwestycyjnego,
 • a także kryteria i metody oceny ryzyka oraz efektywności i opłacalności inwestycji.

Dlatego, aby podjąć właściwą decyzję inwestycyjną, przygotuj rzetelną analizę przedsięwzięcia.
Do prawidłowej oceny efektywności projektu inwestycyjnego niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego rachunku ekonomicznego. Pozwala on oszacować stosowność, a przede wszystkim opłacalność danego przedsięwzięcia. Rachunek opiera się na zestawieniu nakładów potrzebnych do realizacji inwestycji oraz na szacowanych wynikach, które projekt przyniesie w przyszłości. Na przykład: należy uwzględnić wydatki na zakup nowych maszyn oraz przychody, które otrzyma się w wyniku zwiększenia sprzedaży, dzięki zakupionym nowym rozwiązaniom technologicznym.

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Istnieje wiele różnych miar efektywności inwestycji. Popularnym sposobem jest podział na me-tody proste i metody dyskontowe, które uwzględniają różną wartość pieniądza w czasie (wzrost lub spadek cen).
W metodach prostych za korzyść netto przyjmuje się zysk. Zakłada się stałą wartość pieniądza w czasie i uwzględnia subiektywne kryterium decyzyjne. Do metod prostych należą m.in. modele ROI i ROE.
W przypadku metod dyskontowych za korzyść netto przyjmuje się przepływy pieniężne netto, czyli wszystkie wpływy i wydatki w danym okresie. Zakłada się zmienną wartość pieniądza w czasie i obiektywne kryterium decyzyjne. Jedną z metod dyskontowych jest IRR. Mimo, że wśród sposobów mierzenia wydajności inwestycji kilka wskaźników jest bardziej znaczących niż zwrot z inwestycji (ROI) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), to właśnie te metody cieszą się największą popularnością. Często firmy wykorzystują oba wskaźniki przy budżetowaniu swojego kapitału, a dopiero decyzja o podjęciu nowego projektu sprowadza się do zamiennego prognozowania ROI lub IRR.

Wskaźnik oceny ROI i ROE

Aby rzetelnie dokonać oceny efektywności inwestycji zastosuj metody proste ROI i ROE. Dzięki nim możesz ocenić rentowność różnorodnych inwestycji, np.:

 • opłacalność obrotu nieruchomościami,
 • opłacalność lokaty bankowej,
 • opłacalność reklamy w mediach społecznościowych,
 • opłacalność inwestycji w nowe maszyny produkcyjne.

ROI (ang. Return On Investment) to wskaźnik rentowności, czyli zwrotu z inwestycji. Pokazuje, czy podjęte działanie przyniosło zamierzone efekty i było opłacalne. Używa się do go do oszacowania stosunku zysków do kosztów przedsięwzięcia poniesionych przez firmę. Jest miarą wydajności, która pomaga ocenić efektywność pojedynczej inwestycji lub porównać efektywność wielu przedsięwzięć.

Wzór obliczania wskaźnika ROI

Metodę tę stosuje się do wyliczenia prostej stopy zwrotu dla wszystkich dostarczycieli kapitału (osób biorących udział w inwestycji). Zarówno dla właścicieli, jak i dla wierzycieli. Miarą wartości jest tutaj zysk operacyjny netto, porównywany z całkowitymi wydatkami inwestycyjnymi. Zwrot z inwestycji pozwoli Ci ocenić wyniki inwestycji i porównać ją ze swoimi poprzednimi przedsięwzięciami. ROE (ang. Return On Equity) to stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego, czyli wskaźnik pokazujący, w jakim stopniu zwrócił się zainwestowany w danym okresie kapitał. Ponieważ kapitał własny jest równy majątkowi spółki pomniejszonej o zadłużenie, ROE można uznać za zwrot z aktywów netto.

Wzór obliczania wskaźnika ROE

Wskaźnik oceny IRR

IRR (ang. Internal Rate od Return) to wewnętrzna stopa zwrotu, która jest jedną ze złożonych (dyskontowych) metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Opiera się na stopie procentowej, uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie, inflację oraz ryzyko. Ukazuje rzeczywistą stopę zysku z inwestycji. Przede wszystkim pokazuje, po jakiej stopie pro-centowej aktualne wydatki będą równać się z aktualnymi wpływami. Otrzymany z inwestycji dochód będzie tym większy, im większa będzie jego wartość. IRR pozwala także określić maksymalną stopę kredytu inwestycyjnego, który pozwoli na sfinansowanie projektu bez poniesienia straty.

Obliczanie wyniku IRR jest bardzo złożone. Wymaga użycia matematycznej metody obliczania kolejnych przybliżeń. Aby otrzymać poprawny wynik skorzystaj ze specjalnego programu komputerowego.

Kiedy inwestycja jest opłacalna?

Metody ROI i ROE szacowane są dla każdego etapu przedsięwzięcia oddzielnie. Aby uznać inwestycję za efektywną, muszą zostać spełnione następujące zależności:

 • w każdym okresie wskaźniki ROI i ROE powinny być większe od wewnętrznej stopy zwrotu (IRR),
 • dla większości okresów wskaźniki ROI i ROE powinny być większe od IRR,
 • wcześniej założone kryterium decyzyjne zostało spełnione we wszystkich okresach.

Podczas mierzenia opłacalności według metody ROI i ROE wybierz jeden reprezentatywny okres, w którym przeprowadzisz ocenę bezwzględnej opłacalności inwestycji. Jako reprezentatywny okres przyjmij przedział czasu, w którym przedsięwzięcie wykorzystywało 100% oczekiwanych zdolności np. produkcyjnych.

Mimo uzupełniania się metod istnieje także ważna różnica pomiędzy ROI a IRR. ROI mówi Ci o rozpoczęciu, całkowitym wzroście i zakończeniu inwestycji. Natomiast IRR informuje Cię o rocznej stopie wzrostu.

Dlaczego warto korzystać z metod oceny inwestycji?

Głównym celem każdej firmy jest jej rozwój i zwiększanie wartości rynkowej. Zamierzenia osią-gniesz, wykorzystując swój kapitał efektywnie. Aby rezultat był satysfakcjonujący, podejmuj dobrze przemyślane decyzje inwestycyjne. To właśnie one są koniecznym warunkiem do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Dokonując oceny efektywności inwestycji, poznasz nie tylko jej rentowność, ale i słabe punkty, które wymagają poprawy. Dzięki analizie naprawisz błędy i wypracujesz własne optymalne rozwiązania. Sprawi to, że inwestycja zaprocentuje w przyszłości i przyniesie to, czego oczekujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five + twelve =